Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

Uzmanlıklarımız

Uzmanlıklarımız

Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

İstanbul Avukat Konyar Hukuk Bürosu olarak amacımız, biraysel ve kurumsal nitelikteki tüm müvekkillerinin Aile Hukuku, Boşanma Hukuku, Tazminat Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, İcra Hukuku ve Sağlık Hukuku Departmanlarında oluşan branşlaşmış avukat kadrosu ile hukuksal sorunlarına karşı etkili ve hızlı çözümlerı bulmaktır. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşe iade davaları da son zamanlarda iş mahkemelerinde çok açılan davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgi diğer yazılarımızda yer alacaktır.
Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku çerçevesinde sağlık hukuku davaları oldukça geniş konu kapsamlı ve alt başlık kapsamında da değerlendirilmekte ve görülmektedir.
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku; Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku; Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerinin tanımlandığı hukuk dalıdır. Aile Hukuku için kısaca evliliklerin hukuku denebilir.
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Uluslararası Tahkim

Uluslararası Tahkim

Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin adı son yıllarda özellikle İran ile yaşanan doğalgaz ihtilafı ve iş insanı Cem Uzan’ın Türkiye aleyhine yaptığı başvurularla daha sık duyulur oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen tahkim, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalarda da zikredildi.
Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku; özellikle bilgisayar kullanımının artması ve network ağları sayesinde artık hemen hemen her şeyin internet üzerinden yapılması sebebiyle ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Türk Ceza Kanununda madde 243-246 arasında yer almaktadır. Banka Hesap Bilgileri ve her türlü bilişim sistemlerine izinsiz yasal olmayan yollardan girip hesaplardan para aktarımı yapılmasını engellemek veya sistemlere zarar vermek için yapılan hacker saldırılarını engellemek amacıyla getirilmiştir.
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Bu süreçte şirketler muhakkak ki şirketler hukuku doğrultusunda ve şirketler hukukuna uygun bir değişme süreci geçirmek zorundadır. Çünkü Yeni Türk Ticaret Kanununda yaptırımlar eski kanunun aksine çoğunlukla hapis cezalarını da içermektedir. Bu da Şirketler Hukuku kavramının öne çıkmasına neden olmaktadır.
 İflas Hukuku

İflas Hukuku

İflas bir tacirin borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesi durumunda artık şirket öz varlıkları da borçlarını karşılamayacak durumda ise, alacaklarından herhangi birinin başvurusu neticesinde Ticaret Mahkemesi tarafından bütün mal varlığının cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesi ve alacaklarına sırasına göre bu paraların dağıtılması prosedürüdür.
Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye piyasalarının denetlenmesi amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile Sermaye Piyasları Kurulu (SPK) kurulmuştur. Kurulun mevzuatta bahsedilen temel görevleri:
Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet; kar amacı güden kuruluşlar arasında karlarını arttırmak amacıyla birbirleriyle giriştikleri çekişmedir. Ve rekabetin korunması bir gerekliliktir ve günümüz şartlarında yararları yadsınamayacak kadar çoktur.Piyasa ekonomisindeki rekabetin korunması; sosyal adaleti, teknolojinin gelişmesini, piyasalardaki ekonomik etkinliği korur.
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku kavramının tanımlamadan önce vergiyi tanımlamak gerekecektir. Vergi; Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin yasalara göre doğrudan doğruya veya dolaylı olarak vatandaşlarından topladığı paradır.
Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku gerçek yada tüzel bir kişiliğin bir eşya üzerindeki egemenlik hakları ve tasarruflarını, ayni haklarını, bunların nasıl kullanılacağını, ihlali durumunda neler yapılabileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Kısaca kişinin eşya üzerinden mutlak haklarını düzenleyen hukuktur. Türk Medeni Kanunu’nun 4. kitabında geçmektedir.
İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idareye karşı açılacak davalarda uygulanan hukuk dalıdır. Hukukumuzda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu idare aleyhine açılan davaları kapsar ve düzenler.
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku kavramını anlatmak için öncelikle Borç kelimesinin hukuk anlamında tanımını yapmamız gerekmektedir. Borç; Bir davranışta bulunmak, bir şeyi vermek, bir davranıştan kaçınmak veya bir hükümlülüğün altına girmektir. Kanunumuzda bu borcu yerine getirmesi gereken kişiye borçlu denir. Kişinin yerine getirmesi zorunda olduğu fiil ise kanunumuzda Edim olarak adlandırılmıştır.
Banka ve Finans Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Finans Hukuku; Para, Kredi, Tahvil, Faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile Finans Hukuku bu bağlamda birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlayıcı kavramlardır.
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku bir gerçek kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Mirasçı ise ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş kişinin soy bağı, ölüme bağlı vasiyetname ya da evlat edinme gibi sebeplerle mirasın intikal ettiği veya edeceği kişidir. Hukukumuzda Miras Hukuku Medeni Kanun içerisinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Sanayi ve Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerden sonra Enerji son zamanların en önemli konusu halinde gelmiştir. Geçmişte toprak ve altın için savaşan ülkeler artık stratejilerini bile Enerjiye göre belirlemektedir. Enerjinin ülkeler açısından önemi oldukça hayatidir.
Telekomünikasyon Hukuku

Telekomünikasyon Hukuku

Telekomünikasyon Hukuku aslında oldukça eski bir kavramdır. Tele kelimesinin anlamı uzaktan gelen demektir. Telekomünikasyon ise “Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması” anlamına gelir. Bunun şartlarını ve içeriğini düzenleyen hukuk dalı da Telekomünikasyon Hukuku’dur.
Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor Hukukunun Türkiye’deki gelişimi oldukça yenidir. Türk toplumunda Spor Hukuku son dönemlerde ortaya çıkan “Sporda Şike” olayları ile dikkat çekmiştir. Spor Hukuku Profesyonel ve Amatör Lisans ile yapılan sporlarda uyulması gereken kurallar bütünüdür diye ifade edilebilir. Bu kurallara uymamanın ise ülkesel bazda yaptırımları ile dünya genelinde yaptırımları farklıdır.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri Haklar: Bir Eser Üzerinde sahip olunan maddi ve manevi hakların tamamı olarak anlatılabilir. Diğer bir deyişle kişisel zeka ürünü olan edebiyat, müzik, sinema eserleri, tasarımlar ve ilmi yazılar v.b eser mahiyetinde görülebilecek eseri meydana getiren kişiye ve onun ölümünden sonra yasal mirasçılarına belirli bir süre tanınan korumadır.
İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukukunu kısaca tanımlayacak olursak; İcra Hukuku Kişilerin ya da şirketlerin kişisel ilişki ya da ticari borçlarını zamanında tam veya kısmi olarak ödememesi sebebiyle devlet kanalıyla taşınır, taşınmaz ve 3. Kişilerdeki haklarına zorla el konulması yönüyle tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ülkemizde İcra hukuku 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.
Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırmanın anlamı; Devlet tarafından gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların devlet mülkiyetine geçirilmesi yani devletleştirilmesi demektir. Devletler sosyal devletin gereksinimlerini karşılayabilmek adına hizmet yapmak zorundadır. İşte devletin hizmet yapabilmesi için gayrimenkule ihtiyacı olduğu takdirde yapacağı kamulaştırmaya dair işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu düzenlemiştir.
E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Hukuku

E – Ticaret Hukuku; Kuşkusuz ülkemizde 2012 yılının yıldızı e ticaret oldu. 2012 yılında e ticaret sitelerinin yabancı firmalar ile birleşme ve devralmaları sonucunda sektöre yansıyan aktiflerin sonucu sektör şaşırtıcı bir şekilde başarıyla parladı.
Marka Hukuku

Marka Hukuku

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Markanızı firmanızın adı olarak tescil ettirebileceğiniz gibi, firmanızın ürünlerini de mal veya ambalajı ile birlikte de tescil ettirebilirsiniz.
 
3WTURK CMS v8.3.1